Koningskinders

Koningskinders is ‘n uitreik-aksie van die Gereformeerde Kerk Bellville-Oos na kinders in die Kraaifontein omgewing – spesifiek Gr 4 tot 7 leerders van Laerskool Arístea. Met die samewerking en hulp van die skoolhoof en onderwysers van die skool word kinders gekies wat kwalifiseer vir deelname aan die Koningskinders-aksie. Die hoofdoel van ons aksie is om ‘n bydrae te lewer tot die opvoeding en positiewe lewenservaring van hierdie kinders en hulle ook te laat deel in die Blye Boodskap van die Evangelie van ons Here Jesus Christus.

Wanneer ‘n kind inskakel by Koningskinders, mag hy of sy deelneem aan die aksies en uistappies wat elke kwartaal gereël word. Ons bied ook in September ‘n wonderlike avontuurkamp aan by die see. Hierdie jaarlikse kamp is vyf dae lank. Ons betrek maatskaplikewerkers, dieetkundiges, die brandweer, polisie, NSRL, natuurbewaring en ander leersame buitepartye vir praatjies en demonstrasies.

Ons bied 4 formele aksies per jaar aan met ‘n balans tussen ontspanning, opvoedkundigheid, terapie en geestelike versorging. Hiervoor skep ons ‘n “gelukkige gesin” atmosfeer waarbinne die kinders geborge kan voel en ervaar hoe ‘n christelike huisgesin funksioneer.

By elke aksie word ook vervoer, goeie kos, sap, verversings, ensovoorts voorsien. Hier sien opgeleide groepleiers in kleingroepe om na die kinders. Alles is gratis en die kostes word gedek deur vrywilligers wat die belange en welsyn van kinders op die hart dra. Alle werkers is onbetaalde vrywilligers.

Koningskinders foto’s

3GIG

Met die 3GIG (Glo in God 3-enig) aksie word kinders uit die Koningskinders-aksie (laerskool) verder begelei terwyl hulle op hoërskool is, en selfs na skool. Ons poog om die tieners een maal per maand bymekaar te kry vir toerusting, pret en diensbaarheid. Die groep tieners het ‘n behoefte om “gehoor“ te word en ons probeer hulle begelei in hulle geloof en lewensvaardighede. Dit is ‘n voorreg om in hierdie onstuimige tyd van hulle lewens ‘n pad saam met hulle te kan stap en hulle te kan bemoedig, aangesien die meeste van hulle nie die nodige ondersteuning in hulle gesinne ontvang nie. Daar is ook ‘n groot behoefte aan akademiese bystand (veral Wiskunde) en motivering dat die kinders Graad 12 moet klaarmaak.

Projektor en klank

Hierdie diensgroep sorg dat die tegnologie optimaal aangewend word tydens eredienste, vergaderings en ander samekomste. Hulle hanteer die klankopnames, lewendige internetuitsendings en oorhoofse projektor. Preekopnames word ook beskibaar gestel aan belangstellendes.

Blommekomitee

Die Blommekomitee het jare gelede ontstaan nadat ‘n lidmaat sy waardering teenoor die gemeente wou uitspreek vir gebed en ondersteuning tydens ‘n ernstige siekbed. Die ruiker wat daardie Sondag vir die gemeente voor in die kerk geplaas was, is toe op versoek van die betrokke lidmaat, weer aan ‘n volgende beproefde lidmaat gegee, met liefde van die gemeente.

Sedertdien voorsien die Blommekomitee weekliks ‘n ruiker wat deur die gemeente as blyk van meelewing en liefde geskenk word aan enige lidmaat wat beproef word. Hierdie ruikers blomme het al vele lidmate se dag opgehelder, en beteken baie vir dié wat dit ontvang.

Chrisante

As Chri(stusge)sante oftewel Chrisante spits ons ons daarop toe om in alle eenvoud praktiese liefdesdiens aan siek lidmate te bewys.

Onder siekebesoek word verstaan enige kommunikasie wat ons (voor, tydens en na hospitalisasie) met ‘n pasiënt mag hê. Dit is glad nie ’n moeilike werk nie want dit is die siekebesoeker se taak om slegs te luister na en te reageer op wat die sieke vir hom wil sê. M.a.w. dit is nie die besoeker nie maar die pasiënt self wat die meeste aan die woord behoort te wees.

Chrisantewerk is een van die talle maniere waarop ons kan antwoord op die groot  liefde wat God elke dag aan ons bewys.